Loading
حوزه های تخصصی و خدمات قابل ارائه
انتشارات

انتشارات

پروژه
مشاوره و خدمات مدیریت
ارائه خدمات مشاوره و اجرای آموزش های متمرکز در طرح جامع ارزیابی بر اساس مدل EFQM برای شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همچنین شرکت ها و هلدینگ های بنیاد مستضعفان را می توان برجسته ترین اقدام و عملکرد معاونت مشاوره و خدمات مدیریت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر دانست. در زمینه ارائه نقطه نظرات اقتصادی و توجیهی در راستای پروژه های امکان سنجی اقتصادی نیز معاونت مشاوره و خدمات مدیریت دارای رزومه قابل قبول بوده و همچنین در زمینه عاملیت چهارم نیز با حضور در چندین پروژه ملی و بین المللی تجارب درخشانی را کسب نموده است.