alt

 

سازمان‌ها اثر هنری انسان‌ها هستند و همان‌گونه که سازمان‌ها متفاوتند، مدل‌های تدوین راهبرد‌های منابع انسانی نیز دارای تنوعند و راهبرد استانداردی در این زمینه وجود ندارد. این پروژه برای دستیابی به راهبرد‌ها، اقدامات و برنامه‌های حوزه منابع انسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وحدهای تابعه در سه بخش اجرا شده است:

بخش اول، شناسایی پست‌ها و مشاغل سازمان

بخش دوم، راهبرد‌های کارکردی مدیریت منابع انسانی شامل طراحی شغل، کارمندیابی و استخدام، انتخاب و گزینش، حفظ و جدایی، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمات و پاداش و روابط کار
برای تدوین راهبرد‌های ذکرشده از مدل نقاط مرجع راهبردی، مدل استوارت و براون و مطالعه اسناد بالادستی نیز استفاده شده است.

و در نهایت بخش سوم، مشتمل بر برنامه ها و اقدامات بهبود
این برنامه‌ها و اقدامات براساس مطالعات مقدماتی شامل آسیب‌شناسی جامع منابع انسانی سازمان، مطالعات تطبیقی و نظریه‌های این حوزه تدوین شده است.


large desktopdesktoptabletphone