نشست تخصصی- علمی

 

 گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

 

 برنامه زمان‏بندی نشست تخصصی- علمی
       « راهبردهای مالی و تاب آوری در تنش های اقتصادی »

 

روزسه شنبه مورخ 1397/05/16

 

dedline

 

محتوای دوره    دانلود