طرح جامع برگزاری آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران، ویژه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ ها و شرکت های تابعه

معاونت توسعه سرمایه انسانی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
طرح جامع برگزاری آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران، ویژه گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ ها و شرکت های تابعه

زمان دریافت کارنامه به اتمام رسیده است.

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:  

دومین آزمون احراز‌صلاحیت حرفه‌ای کارکنان برای  رشته ‌شغلی "برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه"

سرفصل‌های آزمون به تفکیک رده‌های شغلی:

1. سرفصل‌های آزمون برای رشته ‌شغلی برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه:

2.1. سرفصل‌های مشترک: سرفصل‌های برنامه‌ریزی

:small_red_triangle_down:برنامه‌ریزی استراتژیک

:small_red_triangle_down:تدوین استراتژی و ارزیابی‌های محیط داخلی و خارجی و SWOT
:small_red_triangle_down:استراتژی‌های سازمانی و استراتژیهای وظیفه‌ای
:small_red_triangle_down:اهداف بلندمدت و اهداف سالانه
:small_red_triangle_down:کنترل استراتژیک
2.2. سرفصل‌های ویژه رشته شغلی برنامه ریزی اقتصادی
:small_red_triangle_down:مطالعات بازار، روش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی
:small_red_triangle_down:هزینه‌های سرمایه‌گذاری
:small_red_triangle_down:هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش، استهلاک و هزینه‌های مالی
:small_red_triangle_down:صورت‌های مالی پیش‌بینی شده و نحوه استخراج آنها
:small_red_triangle_down:جریانات نقدی آزاد بنگاه و صاحبان سرمایه و مفهوم ارزش پایانی
:small_red_triangle_down:ریسک، بازده و هزینه سرمایه (تعاریف، اجزاء و نحوه محاسبه)
:small_red_triangle_down:تامین مالی 
:small_red_triangle_down:معیارهای ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری،خالص ارزش حال، نرخ بازده داخلی و… 
:small_red_triangle_down:خالص ارزش حال بنگاه و سهامدار، تعاریف و ارتباطات 
:small_red_triangle_down:مقایسه و اولویت‌بندی طرحهای سرمایه‌گذاری 
:small_red_triangle_down: روش های تامین‌مالی پروژه ها
:small_red_triangle_down:تحلیل نقطه سر به سر
:small_red_triangle_down:تحلیل حساسیت 
:small_red_triangle_down:تحلیل ریسک
 
2.3. سرفصل‌های ویژه رشته‌شغلی مدیریت سرمایه‌گذاری
1) فهم و تحلیل صورت‌های مالی 
تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌های مالی
:small_red_triangle_down:درک صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد)
:small_red_triangle_down:تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
:small_red_triangle_down:نسبت‌های مالی
2) مالی شرکتی
:small_red_triangle_down:بودجه بندی سرمایه‌ای
:small_red_triangle_down:هزینه سرمایه
:small_red_triangle_down:مدیریت تامین مالی (شرکتی و پروژه‌ای)
:small_red_triangle_down:تجزیه تحلیل نقاط سربه سر و اهرم‌ها
:small_red_triangle_down:ریسک و بازده
3) مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی
:small_red_triangle_down:بازارهای مالی (مفاهیم، تعاریف و قوانین مربوطه)
:small_red_triangle_down:سهام عادی  و ممتاز و مفاهیم مربوطه
:small_red_triangle_down:اوراق بهادار با درآمد ثابت
:small_red_triangle_down:مشتقات
:small_red_triangle_down:مدیریت سبد
:small_red_triangle_down:ارزش‌گذاری
2.4. سرفصل‌های ویژه رشته شغلی برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
:small_red_triangle_down:مقدمات، تعاریف و مفاهیم
:small_red_triangle_down:انواع الگوی خرابی تجهیزات
:small_red_triangle_down:روند استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه
:small_red_triangle_down:تحلیل خرابی‌ها و روش‌های آن
:small_red_triangle_down:اجرای PM، CM و EM و تحلیل شاخص‌ها (MTBF، MTTR، MDT و OEE)
:small_red_triangle_down:ابزارهای پایش وضعیت
:small_red_triangle_down:رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات نظیر  RCM و TPM
2.5. سرفصل های ویژه رشته شغلی برنامه ریزی تولید
:small_red_triangle_down:استانداردها و کلیات برنامه‌ریزی تولید (Production Planning)
:small_red_triangle_down:روش‌های پیش‌بینی
:small_red_triangle_down:اولویت‌بندی تولید
:small_red_triangle_down:زنجیره‌تامین
:small_red_triangle_down:برنامه‌ریزی بلند مدت
      o برنامه‌ریزی تولید ادغامی
      o تکنیک تثبیت سرعت تولید
      o تکنیک برآورد تقاضا
:small_red_triangle_down:برنامه‌ریزی میان مدت
      MRP I   o  و MRP II
      CRP   o
      RCCP  
:small_red_triangle_down:برنامه‌ریزی کوتاه مدت
     o مسأله تخصیص در تولید
     o توالی عملیات
     o برنامه‌‌ریزی برمبنای OPC  و  FPC
     o برنامه‏‌ریزی زمان تنظیم (Set Up)دستگاه‌ها
     o برنامه‏‌ریزی ایستگاه‌‏های کاری با توجه به ظرفیت تولید آن‌‌ها
:small_red_triangle_down:مدیریت انبار
    o انواع انبار مواد اولیه، انبار حین ساخت، انبار نهایی
2.6. سرفصل‌های ویژه رشته‌شغلی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
:small_red_triangle_down:استانداردهای مربوط به مدیریت پروژه PMBOK و ISO21500
:small_red_triangle_down:حوزه‌های دانشی استاندارد مدیریت پروژه (یکپارچگی، زمان، هزینه، محدوده، کیفیت، ریسک، منابع، ارتباطات و ذینفعان، HSE)
:small_red_triangle_down:منشور پروژه
:small_red_triangle_down:ساختار شکست پروژه
:small_red_triangle_down:برنامه برون‌‌سپاری
:small_red_triangle_down:بودجه‌بندی پروژه و سرفصل‌های هزینه پروژه
:small_red_triangle_down: انواع صورت وضعیت و روش‌های محاسبه
:small_red_triangle_down:تحلیل EVM
:small_red_triangle_down:نرم افزارهای مدیریت پروژه (MSP، Primavera)
:small_red_triangle_down:گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه
:small_red_triangle_down:گزارش ریسک پروژه و روش‌های مدیریت آن
:small_red_triangle_down:مدیریت HSE کارگاه (مانورها، مدیریت ریسک HSE، مدیریت حوادث و شبه حوادث، PPE و...)
2.7. سرفصل‌های ویژه مدیران پروژه
:small_red_triangle_down:سامان‌دهی پروژه و ماتریس LRC
:small_red_triangle_down:منشور پروژه
:small_red_triangle_down:استاندارد (مدیریت پروژه PMBOK)
:small_red_triangle_down:استاندارد مدیریت پروژه سازمانی OPM3
:small_red_triangle_down:دفتر مدیریت پروژه و مسئولیت‌های آن
:small_red_triangle_down:ارتباط FS و سرفصل‌های هزینه‌ای و بودجه بندی پروژه
:small_red_triangle_down:ارتباط برنامه استراتژیک سازمان و پروژه ها
:small_red_triangle_down:مدیریت پورتفولیوی، مدیریت طرح و مدیریت پروژه
:small_red_triangle_down:مدل شایستگی مدیران پروژه
:small_red_triangle_down:انواع قراردادها
:small_red_triangle_down:انواع شرح خدمات MC
:small_red_triangle_down:مدیریت کارگاه
:small_red_triangle_down:روش‌های تامین منابع مالی

2. تعداد و ضرایب اهمیت سئوالات

 

سرفصل های مربوط به گروه شغلی برنامه ریزی، اقتصادی و مدیریت و کنترل پروژه

ردیف

عنوان سرفصل

تعداد سئوالات

ضریب اهمیت

1

مشترک

مدیریت استراتژیک

15

1

2

اختصاصی

برنامه‌ریزی اقتصادی

30

3

مدیریت سرمایه‌گذاری

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات (نت)

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدیران پروژه

 

3. تاریخ برگزاری آزمون: روز پنج شنبه مورخ 1398/06/14می‌باشد.

4. زمان برگزاری آزمون: از ساعت 10 الی 12 می‌باشد.

5. محل برگزاری آزمون: خیابان حافظ (زیر پل حافظ)- روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

:large_blue_circle: نکته1: به منظور انجام فرآیندهای پیش از برگزاری آزمون، حضور تمامی مشمولین محترم حداقل یک ساعت پیش از زمان برگزاری در محل آزمون الزامی است. 

6. ویژگی‌ها و چگونگی برگزاری آزمون: سئوالات آزمون به صورت چهارگزینه‌ای با احتساب ضریب‌منفی یک‌سوم به ازای هر پاسخ اشتباه می‌باشد.

7. کارت ورود به جلسه از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 11/06/1398 الی 18 روز چهارشنبه مورخ 13/06/1398 از طریق همین سایت در دسترس مشمولین محترم می‌باشد.

:small_blue_diamond:نکات عمومی:
   o تمامی مشمولین محترم در هنگام ورود به جلسه آزمون بایستی پرینت کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و مداد مشکی نرم را به همراه داشته باشند.
   o استفاده از تلفن همراه در مدت زمان برگزاری آزمون مجاز نمی‌باشد.
   o استفاده از ماشین حساب مهندسی و مالی مجاز می‌باشد.
   o از آن جایی که تصحیح پاسخ‌نامه‌های به صورت الکترونیکی می‌باشد، در هنگام برگزاری آزمون، در تکمیل و نگهداری پاسخنامه، دقت لازم را به عمل آورید.
   o پیش از آغاز پاسخگویی به سئوالات، مطالب مندرج بر روی دفترچه آزمون را به دقت مطالعه فرمایید. 
:large_blue_circle: نکته مهم در خصوص شماره داوطلبی: 
    o از آنجایی که نتایج آزمون بر اساس 2 فاکتور: "کد ملی" و "شماره داوطلبی" مشمولین ارایه خواهد شد. از این رو؛ ضروری است مشمولین محترم کارت ورود به جلسه و یا شماره داوطلبی خود را تا زمان اعلام نتایج حفظ نمایند. در غیر این صورت؛ دریافت نتایج بدون داشتن کد ملی و شماره داوطلبی، امکان پذیر نخواهد بود.
 

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

اعلام زمان و چگونگی دریافت کارنامه آزمون برای رشته های شغلی "مالی و بودجه" و "منابع انسانی و ادمین": 

 

به اطلاع مشمولین محترم شرکت در آزمون احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان در مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر (رشته های شغلی "مالی و بودجه" و "منابع انسانی و ادمین") می‌رساند؛ کارنامه آزمون به تفکیک هر فرد از روز دوشنبه مورخ 1398/04/31از ساعت 14و به مدت یک هفته در دسترس می‌باشد. 
مشمولین محترم می‌توانند از طریق لینک زیر و با درج کد‌ملی، نسبت به دریافت کارنامه فردی اقدام نمایند. 

 

 :small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

 اعلام زمان و چگونگی برگزاری آزمون برای 2 رشته شغلی "مالی،حسابرسی و بودجه" و " منابع انسانی و ادمین": 
 
به اطلاع مشمولین محترم شرکت در آزمون احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گروه برای رشته‌های شغلی فوق الذکر می‌رساند؛ آزمون‌کتبی روز پنج شنبه مورخ 20/04/1398 برگزار می‌گردد.
سایر اطلاعات مربوط به آزمون به شرح زیر است:
:small_red_triangle:ساعت برگزاری آزمون؛ از ساعت 10 الی 13. 
:small_red_triangle:مکان برگزاری آزمون؛ خیابان شهید بهشتی- نبش خیابان احمدقصیر- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
:small_red_triangle:کلیه سئوالات آزمون به صورت چهارگزینه‌ای و با احتساب نمره منفی ( یک سوم به ازای هر پاسخ اشتباه) می‌باشد.
:small_red_triangle:کارت ورود به جلسه از ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 1398/04/17الی ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19در دسترس مشمولین محترم می باشد.
:small_red_triangle:جهت ورود به جلسه آزمون و به منظور تشخیص هویت، به همراه داشتن کارت ملی مشمولین محترم الزامی می‌باشد
:small_red_triangle:حضور تمامی مشمولین محترم در محل آزمون حداقل نیم ساعت قبل از زمان برگزاری آزمون، جهت انجام مقدمات نظیر تطبیق کارت ورود به جلسه و .... الزامی است.
:small_red_triangle:سایر اخبار و اطلاعات مرتبط آتی، از طریق همین سایت به اطلاع مشمولین محترم رسانده خواهد شد.
 
مواد آزمون هر یک از رشته های شغلی به تفکیک:
مواد آزمون رشته شغلی "منابع انسانی و ادمین"

عنوان منبع

تعداد سئوالات

ضریب اهمیت

مدت زمان آزمون

ویژه رشته شغلی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

25

3

مدت زمان آزمون 55 دقیقه می باشد

قانون کار

10

2

قانون تامین اجتماعی

5

2

مجموعه مقررات هلدینگ ها

5

1

جمع

45

....

ویژه مسئولین ادمین

سیستم جامع منابع انسانی

20

2

مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد

جمع

65

 

75 دقیقه

 

 

مواد آزمون رشته شغلی "مالی،حسابرسی و بودجه"

عنوان منبع

تعداد سئوالات

ضریب اهمیت

مدت زمان آزمون

قانون تجارت

15

1

به ازای 2 دقیقه (متوسط) برای پاسخ به هر سئوال، مدت زمان آزمون 2 ساعت و 20 دقیقه می باشد

قانون مالیات

15

2

حسابرسی

15

3

حسابداری

20

3

مجموعه مقررات هلدینگ ها

5

1

جمع

70

 

 

 
لازم به توضیح است؛ فایل مربوط به "مجموعه مقررات هلدینگ ها" در لینک زیر دانلود نمایید. هر یک از مشمولین محترم، متناسب با رشته شغلی خود، قسمت مربوطه را مطالعه فرمایند.

 

لینک دانلود

 

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

۹۶۸۱

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.