» درباره ما » گواهینامه و افتخارات

گواهینامه و افتخارات

 

اخذ گواهینامه  تعهد به تعالی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (TCG) در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

ملی تعالی و پیشرفت