alt

در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با گسترش فراگیر خود، عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به حساب می آیند، نهادها و نظام های پژوهشی اهمیتی مضاعف دارند.

اما متأسفانه در کشور ما پژوهش های نظام مند، هنوز جایگاه شاخص خود را پیدا نکرده است؛ ارگان ها و نهادهای متفاوت، هر یک بنا به سلیقه خود، پژوهش هایی را به صورت پراکنده و نامنسجم، انجام می دهند. دوباره کاری ها و گاهی چند باره کاری ها و نیز خلأ موضوعات و مباحث مهم و کاربردی، از آفت هایی است که دامنگیر پاره ای مؤسسات تحقیقاتی است.

مرکز مطالعات راهبردی گروه مشاوران تدبیر از سال 1398 و به منظور سازماندهی موضوع تحقیق و پژوهش در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه ایجاد شد. این مرکز در نگاه کلی در پی تحقق اهداف زیر است:


1. انتخاب مناسب موضوعات تحقیقاتی با توجه به نیاز و اولویت های ستاد و اصطلاحاً گره گشایی از نیازهای اصلی سازمان.
2. «توسعه تحقیقات مورد نیاز ستاد» در سطوح مختلف، چه در قبال سفارش کارفرما و چه صرفاً، برای انباشت اطلاعات علمی در سطح ستاد.
3. تربیت «مدیران پژوهشی» از میان محققان با سابقه، کارآمد و دارای سابقه تعامل با ستاد و سپردن مدیریت تحقیقات علمی به ایشان.
4. ایجاد و ترویج «فرهنگ تحقیق» در ستاد، به نحوی که جریان تحقیق از حالت تصادفی و موسمی، به روندی منظم و نهادینه تبدیل شود.
5. تفکیک «روش های علمی» از شیوه های غیرعلمی و جایگزینی هرچه بیشتر «روش های تحلیلی و تبیینی» به جای «روش های ژورنالیستی و توصیفی» در تحقیقات و پژوهش های ستاد.
6. تأمین و تضمین «هزینه های تحقیق» از سوی سازمان ها و شرکت های وابسته به ستاد.
7.  غنا بخشی به «ادبیات تحقیق» از طریق استاندارد کردن اصطلاحات، مفاهیم و شاخص ها و تعریف دقیق آن ها به منظور جلوگیری از تشتت افکار و اختلاف آرا در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ‌‌(ره).
8.  «آموزش و تجهیز کادر آموزش دیده و مجرب» به مثابه کادر تحقیق، به منظور برآوردن نیازهای تحقیقاتی ستاد.
9. ایجاد بانک اطلاع یابی و اطلاع رسانی مرکزی جهت برقراری ارتباط بیشتر و نزدیک تر بین مراکز تحقیقاتی و به منظور تبادل اطلاعات و بهره برداری از محصولات و تحقیقات یکدیگر.
 
ساختار مرکز مطالعات راهبردی تدبیر در قالب «گروه های مطالعاتی» شکل گرفته است. تعیین صورت مسئله های اصلی ستاد و سیاست های مورد نیاز و تبدیل آن به عناوین پژوهشی، انجام پژوهش های بنیادی برای استخراج مجموعه سیاست های هدایتگر با نگاه به اولویت ها، انجام پژوهش های کاربردی برای رفع مسائل مبتلابه ستاد، انجام پژوهش های توسعه ای و بررسی تجربیات موفق جهانی و نقد عالمانه عملکرد ستاد در قالب برنامه مدیریت عملکرد هوشمند از جمله مأموریت های گروه های مطالعاتی این مرکز است.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، مرکز مطالعات راهبردی دارای پنج گروه مطالعاتی است که عبارتند از:

1.    گروه حکمرانی و اقتصاد توسعه
2.    گروه اقتصاد تولید و بهره وری
3.    گروه مالی و سرمایه گذاری
4.    گروه تحریم و بین الملل
5.    گروه اقتصاد رفتاری

پروژه های خاتمه یافته

large desktopdesktoptabletphone