آموزش

 1. اصول وفنون مذاکره
 2. حسابرسی و مبانی بودجه ریزی
 3. اصول و مبانی نگارش طرح تجاری
 4. آشنایی با مبانی روش‏های تامین مالی
 5. آشنایی با مسائل حقوقی
 6. مدیریت عملکرد
 7. اصول مدیریت رفتار سازمانی
 8. اصول حسابرسی و مبانی بودجه بودجه ریزی 
 9. آشنایی با روش‏ها و فنون توسعه قابلیت‏های شخصی
 10. آشنایی با مبانی تفکر استراتژیک
 11. شایستگی یک مذاکره کننده حرفه ای
 12. فنون خودارزیابی
 13. مدیریت کنترل پروژه
 14. مدیریت ریسک
 15. مدیریت استراتژیک
 16. رهبری و مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 17. اصول و حاکمیت شرکتی 
 18. مدیریت بازار و مشتری گرایی
 19. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS )
 20. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 21. مدیریت منابع انسانی برای مدیران منابع انسانی

فایل های قابل دانلود در دوره ها