پروژه های دردست اجرا

  • پروژه نظارت بر صندوق های توان افزایی جوامع محلی شهرستان قلعه گنج (140 صندوق)
  • شاخص بندی و ارزیابی شرکت های تحت پوشش بنیاد برکت (طرح آسمان)
  • مطالعات طرح آبادانی و پیشرفت شهر راور بر اساس رویکرد معیشت پایدار
  • مطالعات طرح آبادانی و پیشرفت شهر نهبندان بر اساس رویکرد معیشت پایدار
  • پروژه ارزیابی نوآوری در شرکت های ستاد
  • پروژه تهیه نقشه پیچیدگی اقتصاد ایران
  • راه‌اندازی میزهای تخصصی – پتروشیمی و بانکداری
  • تدوین مقالات راهبردی ستاد و گروه
  • بررسی امکان سنجی پروژه کریدور ریلی جنوب به شمال
  • بررسی امکان تعریف خدمت جدید بانک بعنوان جایگزین چک