» حوزه های تخصصی و خدمات قابل ارائه » سرمایه های انسانی

معرفی سرمایه انسانی

توسعه سرمایه انسانی
تعریف و ایجاد "وجوه تمایز" به عنوان مهم ترین عامل "بهبود مستمر" فرآیندهای توسعه و تعالی سرمایه های انسانی به ویژه دانشگران می باشد. مطالعه و بررسی تجربه بنگاه های موفق تراز جهانی نشان می دهد، که این بنگاه ها برای دست یابی به سهم بازار بیشتر، "مزیت های رقابتی" خویش را بر پایه وجوه تمایز ناشی از "تولید دانش بومی" بر اساس شاخص های علمی و تجربیات عینی مدیران بنا نهاده اند. TCG نیز به عنوان شرکت دانش بنیان- تعریف و ایجاد "وجوه تمایز" را همواره در دستور کار قرار داده است.
از نظر اندیشمندان حوزه مدیریت، در شرایط پر از رقابت کنونی و هم راستا با تغییر پر شتاب سطح و نوع فن آوری ها، در میان وجوه تمایز گوناگون سازمان، آنچه به عنوان عامل اصلی تمایز در ایجاد توسعه پایدار شناخته می شود، توجه ویژه به سرمایه های انسانی و لزوم برنامه ریزی و هدف گذار توسعه و تعالی کارکنان به عنوان کنشگران اصلی سازمان می باشد.
تاریخچه:
در همین راستا و به منظور پاسخ به این نیاز روز افزون، معاونت مطالعات و مشاوره سرمایه های انسانی، از سال 1391 در شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (TCG) تشکیل شد. این معاونت با بهره مندی از بخش (Department) پژوهش های سرمایه های انسانی، تلاش نموده تا با شناخت نیاز بنگاه های اقتصادی در حوزه جذب، نگهداشت، بهبود عملکرد، توسعه و تعالی کارکنان و سایر زیر فرآیندهای منابع انسانی، گام موثری در جهت شکوفایی کارکنان و بهبود شرایط کار و ایجاد "کارکنان دانشگر" بردارد.
هم زمان با توجه به درک و شناسایی نیازها، همواره 2 شاخص زیر به طور جدی و مستمر در دستور کار حوزه پژوهش های سرمایه های انسانی قرار داشته است:
1. بهره گیری از دانش و تخصص بهترین مشاوران و مجریان بیرونی و ایجاد بانک اطلاعاتی ارزشمند از ایشان به همراه اعمال نظارت دقیق کارشناسانه بر مسیر مطالعاتی و فرآیندهای اجرایی پروژه های پژوهشی شامل؛
     1.1.استفاده از مناسب ترین چارچوب های استاندارد و مبانی نظری داخلی و بین المللی
     1.2.  بهره مندی از بهترین روش تحقیق متناسب با نوع پروژه
     1.3.  لزوم دقت در پایایی و روایی بودن نتایج و با هدایت دقیق و صحیح مسیر انجام پروژه در راستای اهداف از پیش تعریف شده
2. دقت به اصل مشتری مداری و توجه به نیازهای دقیق مشتریان با رعایت تمامی موازین علمی و در چارچوب روش های معتبر داخلی و بین المللی.

توسعه سرمایه انسانی

ساختار تشکیلاتی پروژه ها:
لازم به ذکر است؛ در راستای دست یابی به اهداف فوق، ساختار تشکیلاتی پروژه های پژوهشی در حوزه پژوهش های منابع انسانی TCG به شرح زیر تشکیل و برای هر پروژه پژوهشی به صورت جداگانه اعمال می گردد:
1) کمیته راهبردی:
ماموریت: سیاست گذاری، اخذ تصمیمات کلان، بررسی گزارشات ارسالی از سوی کمیته راهبری، ارایه تاییدیه در هر مرحله اصلی (Mile Stone) پروژه و صدور مجوز برای آغاز مرحله بعدی پروژه.
ترکیب اعضای کمیته: کمیته راهبردی مرکب از اعضای زیر است:
:large_blue_circle: مدیران عامل شرکت های کارفرما و مجری
:large_blue_circle: معاونین توسعه منابع انسانی شرکت های کارفرما و مجری
:large_blue_circle: مدیر پروژه
:large_blue_circle: مشاور پروژه
2) کمیته راهبری:
ماموریت: ارایه گزارشات منظم به کمیته راهبردی در خصوص مراحل و چگونگی پیشرفت پروژه و دریافت و اجرای صحیح سیاست ها و تصمیمات ابلاغی کمیته راهبردی.
دریافت گزارشات منظم از مدیر پروژه و اعمال نظارت دقیق بر مراحل انجام پروژه
ترکیب اعضای کمیته: کمیته راهبری مرکب از اعضای زیر است:
:large_blue_circle: معاونین توسعه منابع انسانی شرکت های کارفرما و مجری
:large_blue_circle: مدیر پروژه
:large_blue_circle: مشاور پروژه
:large_blue_circle: کارشناسان (نمایندگان) کارفرما و مجری پروژه
3) دبیرخانه پروژه:
ماموریت: دبیرخانه وظیفه دریافت، نظارت و کنترل و پایش گزارشات از مجری محترم پروژه و تدوین و ارایه گزارشات منظم و ساختار یافته را به کمیته راهبری بر عهده دارد.
به منظور افزایش دقت و پرهیز از بروز خطا، تسریع و تسهیل در فرآیندهای اجرای پروژه و همچنین برقراری ارتباط موثر میان کارفرما و مجری پروژه، دبیرخانه پروژه با مسئولیت مدیر محترم پروژه در TCG تشکیل می گردد.

توسعه سرمایه انسانی

4) کمیته های فنی- تخصصی:
ماموریت: ارایه نظرات خبرگی به مشاور پروژه و فراهم سازی زمینه شناخت دقیق از فرآیندها و زیر فرآیندهای شرکت کارفرما.
ترکیب اعضای کمیته: کمیته های فنی- تخصصی مرکب از اعضای زیر است:
:large_blue_circle: مشاور پروژه
:large_blue_circle: کارشناسان (نمایندگان) کارفرما و مجری پروژه
:large_blue_circle: خبرگان و صاحب نظران در هر رده شغلی