» شبکه همکاری » فراخوان چهارمین دوره آموزش تسهیلگری » فرم ثبت نام چهارمین دوره آموزش تسهیلگران

فراخوان چهارمین دوره تسهیلگران

فراخوان چهارمین دوره آموزش تسهیلگران

وارد کردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است ضروری می باشد.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
خواهشمند متقاضیان محترم در صورت داشتن سوابق جهادی و یا تسهیلگری فایل سوابق خود را بارگذاری نمایند.
سوابق تسهیلگری و جهادی


*
سوابق تحصیلی
*
*
آگاهی از زبان های خارجی
سوابق کاری
آثار علمی و پژوهشی(در صورت وجود)
توجه:تنها متقاضیان ساکن در شهرستان های ذکر شده در جدول فراخوان امکان ثبت نام دارند.
آدرس متقاضی
*
*
*
*
*
مدارک
*
*

*