» درباره ما » هیات مدیره

 نام سمت   
علی عسگری   رئیس هیأت مدیره   
حامد دهقانان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره    
امین متولیان  عضو هیأت مدیره