پروژه "تعریف، استقرار و اجرای نظام رتبه بندی کارکنان"

 

 

معرفی پروژه: مراحل پیشرفت و اقدامات انجام شده

مقدمه:

در عصــر پرشــتاب تحــولات، دگرگـون شـدن مأموریـت هـا و وظـایف سـازمان هـا و بـه تبـع آن فعالیـت هـا، روش هـا، رویـه هـا و مشـاغل مـرتبط امـری اجتنـاب ناپـذیر اسـت، تغییـر در مشـاغل به معنی تغییـر در وظـایف و مسـئولیت هـای کارکنـان است. کارکنــان زمــانی امورمحولــه را بــه نحــو صــحیح، کامــل و مفیــد بــه انجـام مـی رسـانند کـه اولا در طول دوران کاری خود، مسیر رشد شغلی مشخص تدوین شده ای داشته باشند و دوم اینکه، خـدمات آنـان بـه صـورت عادلانـه و منطقـی جبـران گـردد.

تعریف و پیاده سازی پروژه تدوین نظام توسعه کار راهه شغلی (Career Path Planning) و ارتقا کارکنان می تواند نتایج سازمانی زیر را در پی داشته باشد:

Ø     شناسایی دقیق کارکنان

Ø     تعیین حدود قابلیت های

Ø      نگهداشت کارکنان

Ø     انتخاب صحیح کارکنان توانمند برای پذیرش مسئولیت های سازمانی

Ø    ترسیم مسیر مدون پیشرفت شغلی با اهداف از پیش تعریف شده.

Ø     هدفمندی کارکنان در مسیر توسعه و تعالی متناسب با نیازهای سازمان

Ø     ایجاد انگیزه شغلی

Ø     افزایش سطح رضایت مندی به دلیل تقویت فضاهای فرهنگی به شرح زیر:

  •         تقویت احساس وجود عدالت سازمانی در پیشرفت شغلی و حقوق و مزایا
  •         ارتقای سطح شایسته سالاری، شایسته محوری و شایسته گزینی

اهداف اصلی از اجرای پروژه: اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

Ø      تدوین نوع و سطح عوامل اثر بخش در کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان

Ø      تدوین حدود و میزان قابلیت ها برای هر یک از رده های شغلی، به تفکیک هر شغل

Ø     طراحی و توسعه نظام کار راهه شغلی و ارتقا کارکنان

Ø      ارتقای احساس برقراری فضای شایسته سالاری، شایسته محوری و شایسته گزینی در سازمان

ساختار تشکیلاتی پروژه:

در چارچوب استاندارد مدیریت پروژه برای پروژه های پژوهشی در حوزه سرمایه های انسانی، تدوین شده در گروه مشاوران مدیریت تدبیر، و به منظور اعمال نظارت دقیق بر مراحل انجام کار و ایجاد زمینه تسهیل و تسریع در انجام فرآیندها، ساختار تشکیلاتی پروژه به شرح زیر تشکیل و اقدامات زیر در این خصوص انجام پذیرفت:

رتبه بندی

 

کمیته راهبری:

ماموریت: به منظورنظارت بر حسن اجرای مراحل انجام پروژه و حصول اطمینان از درستی و کاربردی بودن نتایج به دست آمده، کمیته راهبری مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد.

ترکیب اعضا: راهبری پروژه مرکب از افراد زیر است؛

1.   جناب آقای نعمتی: مدیرکل تشکیلات و پشتیبانی ستاد.

2.   جناب آقای زاهدی: مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اموال

3.   جناب آقای رستمی: مدیرکل منابع انسانی بنیاد برکت.

4.   جناب آقای دکتر هاشمی: معاون توسعه منابع انسانی TCG (ناظر علمی پروژه)

5.   جناب آقای حاج آقاجانی: کارشناس ارشد پژوهش های سرمایه انسانی TCG (مدیر پروژه)

6.   جناب آقای بسحاق: نماینده اجرایی TCG

7.   مجری پروژه

اقدامات: این کمیته؛ با تصویب اعضا، در فواصل زمانی هفتگی تشکیل و بر فرآیندهای اجرای پروژه نظارت دارد.

دبیرخانه پروژه:

ماموریت: به منظور افزایش دقت و پرهیز از بروز خطا، تسریع و تسهیل در فرآیندهای اجرای پروژه و همچنین برقراری ارتباط موثر میان کارفرما و مجری پروژه، دبیرخانه پروژه با مسئولیت مدیر پروژه در TCG تشکیل می گردد.

اقدامات: دبیرخانه وظیفه دریافت، نظارت و کنترل و پایش گزارشات از مجری محترم پروژه و تدوین و ارایه گزارشات منظم و ساختار یافته را به کمیته راهبری بر عهده دارد.

کمیته های فنی- تخصصی:

ماموریت: به منظور تدوین و تدقیق شرایط احراز و قابلیت های مورد نیاز کارکنان با نیازهای روز ستاد و همچنین استخراج سئوالات تخصصی و متناسب با مسایل فراروی مجموعه ستاد،کمیته های فنی- تخصصی به تفکیک هر شغل تشکیل می گردد:

ترکیب اعضا: کمیته های فنی- تخصصی مرکب از افراد زیر است؛

Ø    اساتید و صاحب نظران هر رده شغلی به تفکیک

Ø     مجری پروژه

Ø     مدیر پروژه

اقدامات: این کمیته ها؛ نسبت به طراحی و نهایی سازی سئوالات برای هر شغل و همچنین صفحه پاسخ نامه اقدام و نتیجه به دست آمده از طریق مدیر محترم پروژه به اطلاع و تصویب کمیته راهبری رسانده می شود.

کمیته مصاحبه:

ماموریت: جهت تعیین میزان شایستگی های افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی کارفرمای محترم پروژه، کانون ارزیابی با شرایط زیر تشکیل می گردد:

ترکیب اعضا:

Ø     اساتید و صاحب نظران هر رده شغلی به تفکیک

Ø     هر کمیته مصاحبه در هر روز 2 جلسه 3 ساعته (صبح و بعداز ظهر) تشکیل می دهد و در هر جلسه 3 ساعته، 3 نفر (به9 طور متوسط هر فرد 40 دقیقه) مورد مصاحبه قرار می گیرد.

Ø     سئوالات مصاحبه کاربردی، مفهومی، اجرایی و عملیاتی و مبتنی بر درک صحیح از رده شغلی و فعالیت های شغلی فرد می باشد.

اقدامات: این کمیته ها، نسبت به تعیین میزان اشراف و آگاهی افراد واجد شرایط اقدام می نماید.

شرح اقدامات:

1.       فاز نخست پروژه: تدوین و نهایی سازی دستورالعمل رتبه بندی کارکنان بر اساس نظام امتیازی:

فاز نخست پروژه از خرداد ماه 1396 آغاز و تا پایان سال 1396 به اتمام رسید.

در این بازه زمانی؛ با تشکیل کمیته راهبری (12 جلسه و 385 نفر/ساعت)، دبیرخانه (260 نفر/ ساعت)، کمیته های فنی- تخصصی (8 کمیته، هر کمیته 4 ساعت؛ 480 نفر/ ساعت) و در مجموع 1.125 نفر/ ساعت کار مدیریتی و کارشناسی، فرآیند تدوین و نهایی سازی دستورالعمل رتبه بندی کارکنان انجام و نهایی سازی شد.

2.      فاز دوم پروژه: اجرای نظام رتبه بندی کارکنان:

در فاز دوم پروژه با رعایت استاندارد مدیریت پروژه، مشروح در بخش فوق، فرآیند انتخاب و نهایی سازی اعضای کمیته های طراحی سئوال ها، به تفکیک هر شغل توسط TCG انجام و به تایید اعضای محترم کمیته راهبری پروژه رسید.

سپس جلسه افتتاحیه پروژه در روز پنج شنبه مورخ 04/05/1397 با حضور حداکثری کارکنان، اعضای کمیته راهبری پروژه برگزار گردید که گزارش اقدامات جلسه افتتاحیه به شرح زیر است:
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در بخش نخست از جلسه؛ مشخصات ، مراحل، زمان بندی و خروجی های قابل انتظار پروژه برای حاضرین در جلسه ارایه گردید و در بخش دوم؛ با حضور اعضای کمیته راهبری به سئوالات و نقاط ابهام مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه پاسخ داده شد (شرح سئوالات و پاسخ ها جهت اطلاع در قالب جدول زیر ارایه می گردد.