سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان گروه، هلدینگ ها و شرکت ها

 راهنمای چگونگی توزیع پرسشنامه در نمونه های منتخب هلدینگ ها و شرکت های تابعه

 
در خصوص روش نمونه گیری و چگونگی توزیع پرسشنامه در سطح هلدینگ ها و شرکت های تابعه، توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد:
1. استاندارد و روش سنجش رضایت:
  در سطح هلدینگ ها و شرکت های تابعه، استاندارد 34.000 است که در این پروژه 14.000 امتیاز (شاخص ها و زیر شاخص های مربوط به حوزه سنجش رضایت شغلی و متغیرهای وابسته) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

2. منطق نمونه گیری استفاده از روش طبقه ای سیستماتیک است؛ به منظور افزایش دقت در نتایج به دست آمده و همچنین سنجش عوامل افزاینده و کاهنده رضایت در تمامی هلدینگ ها و شرکت های تابعه، از منطق طبقه ای سیستماتیک در نمونه گیری استفاده شده است.
بدین ترتیب؛ تعداد پرسشنامه ها از حدود 400 پرسشنامه (تعداد کفایت در جدول مورگان برای یک جامعه حدود 7.000 نفری) به 1.693 پرسشنامه افزایش یافته است (جدول پیوست).

 

3. روش علمی توزیع پرسشنامه ها؛
 :small_blue_diamond:در هریک از هلدینگ ها و شرکت های تابعه، جامعه آماری به 2 رده کلی و زیر رده به شرح زیر تقسیم گردیده است:
1)  رده کارکنان ساختاری (کارکنان تمام وقت استخدام شرکت)؛ این رده از جامعه آماری شامل سه زیر رده بر اساس سمت سازمانی به شرح زیر است:
1.1.  زیر رده مدیران: تمامی کارکنان دارای حکم مدیر و به بالا
1.2.  زیر رده کارشناسان: تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی و یا شغل کارشناسی
1.3.  زیر رده زیر کارشناسی: سایر کارکنان شرکت
2) رده کارکنان برون سپاری: این رده از جامعه آماری فاقد زیر رده می باشد.

 

4. چکونگی توزیع پرسشنامه:
4.1. مرحله نخست: بر اساس جدول پیوست، تعداد پرسشنامه متعلق به هر یک از هلدینگ ها و شرکت های تابعه معین گردیده است.
همکاران محترم؛ ابتدا بایستی تعداد پرسشنامه تعلق گرفته را بر اساس نسبت میان رده کارکنان ساختاری به کارکنان برون سپاری تقسیم نمایند.
به عنوان مثال؛ چنانچه در یک شرکت، کل پرسشنامه های تعلق گرفته 100 پرسشنامه باشد و نسبت کارکنان ساختاری به برون سپاری 70 به 30 درصد باشد، از این رو؛ تعداد 70 پرسشنامه به کارکنان ساختاری و تعداد 30 پرسشنامه به کارکنان برون سپاری تعلق می گیرد.

 

4.2. مرحله دوم:
small_blue_diamond:در خصوص کارکنان رده ساختاری: از آنجایی که رده کارکنان ساختاری خود دارای 3 زیر رده مدیران، کارشناسان و لایه زیر کارشناسی می باشد، لذا بایستی تعداد پرسشنامه های تعلق گرفته به رده کارکنان ساختاری، مجدد بر اساس نسبت 3 زیر رده تقسیم شود.
در مثال فوق؛ چنانچه نسبت های زیر برقرار باشد، از تعداد 70 پرسشنامه، تعداد پرسشنامه متعلق به هر زیر رده به شرح زیر است:
نسبت مدیران: 10 % .............................. تعداد پرسشنامه 7 عدد
نسبت کارشناسان 30 % ....................... تعداد پرسشنامه 21 عدد
نسبت لایه زیر کارشناسی 60 % .......... تعداد پرسشنامه 42 عدد
small_blue_diamond: در خصوص کارکنان رده برون سپاری: از آنجایی که کارکنان رده برون سپاری فاقد زیر رده می باشند، تعداد پرسشنامه ها به صورت سیستماتیک بین ایشان توزیع می گردد.

 

4.3. مرحله سوم: چگونگی تعیین افراد پاسخگو؛
به منظور رعایت جوانب علمی و افزایش سطح دقت در تکمیل پرسشنامه ها، ابتدا کلیه کارکنان بر اساس شماره پرسنلی در رده ها و زیر رده های فوق الذکر فهرست بندی می شوند و سپس فرآیند انتخاب افراد پاسخگو به روش سیستماتیک صورت می پذیرد.
در مثال فوق؛ چنانچه تعداد پرسشنامه ها برای زیر رده مدیران 7 پرسشنامه و تعداد کل زیر رده مدیران 14 نفر باشند، به ترتیب شماره فرد 1، 3، 5، 7، 9، 11 و 13 به عنوان پاسخگو انتخاب و پرسشنامه به ایشان تحویل می گردد.
 
:question:نکات مهم:
1) به منظور حفظ محرمانگی و ایجاد احساس آزادی عمل در نزد پاسخگویان محترم، استفاده از شماره پرسنلی تنها برای تعیین افراد پاسخگو بر اساس روش های مشهور فوق می باشد.از این رو؛ پاسخگویان محترم نیاز به درج نام و مشخصات، شماره پرسنلی در برگه پرسشنامه ندارند.
2) حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل پرسشنامه ها برای هر هلدینگ و یا شرکت یک هفته می باشد.
3) پرسشنامه های تکمیل شده در پاکت های جداگانه مخصوص به هر هلدینگ و شرکت قرار گرفته و به مدیریت محترم سرمایه انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ارسال گردد.