مشاوره و خدمات مدیریت

در بخش پیاده سازی و ارزیابی سیستم های مدیریت می توان به پیاده سازی و استقرار استاندارد های بین المللی مدیریت کیفیت، ایمنی و مدیریت پروژه اشاره داشت. از دیگر آیتم های این بخش می توان به پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت دانش، طراحی و تدوین استراتژی و همچنین طراحی و پیاده سازی مدل های بهره وری اشاره کرد.
در بخش مطالعات امکان سنجی اقتصادی می توان به انجام آیتم های بررسی و امکان سنجی پروژه های اقتصادی و تهیه مدل های اقتصادی و توجیهی کسب وکار که در واقع شامل Business Plan و Feasibility study می باشند اشاره کرد. همچنین به منظور ارتقاء سطح شرکت ها در انطباق با مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی و پیشرفت، می توان به ارائه خدمات مشاوره در زمینه تهیه اظهارنامه و انجام خود ارزیابی برای سرکت ها اشاره نمود. 
در بخش خدمات مدیریت یا همان عاملیت چهارم می توان به طراحی ساختار نظام مند برای حضور در مناقصات و تنظیم قرارداد ها، نظارت بر اجرای پروژه های اجرایی و نیز مستند سازی پروژه های اجرایی اشاره نمود.

شرح کلی اقدامات

ارائه خدمات مشاوره و اجرای آموزش های متمرکز در طرح جامع ارزیابی بر اساس مدل EFQM برای شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همچنین شرکت ها و هلدینگ های بنیاد مستضعفان را می توان برجسته ترین اقدام و عملکرد معاونت مشاوره و خدمات مدیریت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر دانست. در زمینه ارائه نقطه نظرات اقتصادی و توجیهی در راستای پروژه های امکان سنجی اقتصادی نیز معاونت مشاوره و خدمات مدیریت دارای رزومه قابل قبول بوده و همچنین در زمینه عاملیت چهارم نیز با حضور در چندین پروژه ملی و بین المللی تجارب درخشانی را کسب نموده است.