» انتشارات » پوسترهای مدیریتی

پوسترها

هر موفقیتی، حاصل تجربه اندوزی ازشکست های مکرر است.

در هر شرایطی می توان موفق بود.

پرسش، رمز دانایی است.

رشد سرمایه های سازمان، عامل توسعه پایدار

سخت کوشی، عامل موفقیت

لزوم حفظ تعادل سازمان، در مقابل چالش ها

Loading