• ماموریت های معاونت راهبردی

اخبار - حوزه سرمایه انسانی | گروه مشاوران مدیریت تدبیر

طرح جامع برگزاری آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران
دریافت کارنامه آزمون و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان و مدیران در سطح مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر ادامه مطلب