• ماموریت های معاونت راهبردی

اخبار مهم

برگزاری آزمون مجازی دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی
چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی ادامه مطلب
چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی
فراخوان چهارمین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی ادامه مطلب
تمدید زمان ثبت نام
تمدید زمان ثبت نام فراخوان دومین دوره ی آموزش تسهیلگران اقتصادی – اجتماعی ادامه مطلب