پلتفرم‌های زیست مولکولی

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلتفرم‌های زیست مولکولی

فصلنامهمک کینزی Mckinsey Quarterly

تحول زنجیره ارزش

پلتفرمهای زیست مولکولی -  آگوست 2018

 

دادهها و دیجیتالیزه شدن گستره رو به رشدی از گزینههای خلق ارزش را در صنایعی خلاقی چون دارویی، معدن و انرژی ایجاد میکنند.

 

طی دهه 1980، فرد گلاک[1] از مک کینزی و مایکل پورتر استاد دانشگاه هاروارد به نگارش در مورد فعالیتهای درهم تنیدهای که از طریق آن شرکتها برای مشتریان خود ارزش ایجاد میکنند، پرداختند. مدیران همواره در رابطه با این که چگونه فعالیتها را در این «سیستم کسب و کار» (به گفته گلاک) یا «زنجیره ارزش» (به گفته پورتر)  انجام دهند، گزینههایی داشتهاند. در عصر دیجیتال، وقتی اطلاعات ماهیت خلق ارزش در بسیاری از صنایع را متحول میکند، گزینههای در دسترس برای رهبران ارشد کسب و کار هم بیشتر می‏شود. برای مثال، پلتفرم دیجیتال در صنعت دارویی تجمیع مقادیر عظیم داده در مورد بیماریها را ممکن ساخته  است به طور بالقوه کشف و طراحی دارویهای جدید را تسهیل کرده و فرایند رسوب دانش صنعت دارویی را به چالش میکشد. در تولید انرژی و معدن، اگرچه شرکتها مدتها است که برخی وظایف را در راستای کاهش هزینهها برون سپاری کردهاند، ولی عصر دیجیتال یک رویکرد جدید را میطلبد. با استفاده از دادهها، عرضه کنندگان میتوانند برای شرکتهای نوپا گستره وسیعی از کسب قابلیتها و بهرهوری را فراهم آورند، به طوری که امکاناتی به همراه ریسک تسهیم بیش از حد داده که میتواند حوزههای آتی رشد را مسدود کند، ایجاد کند. این نوع از جریانات در زنجیره ارزش، در بین صنایع، فقط تشدید خواهد شد، به طوری که رهبران کسب و کارها را با سوالات هستی شناختی در مورد نقاط قوت کلیدی در محیطی که فناوریهای اخلالگر به یک هنجار تبدیل خواهند شد مواجه میکند.

 

آیا پلتفرمهای دیجیتال صنعت دارویی را متحول خواهد کرد؟

 

«استارت آپها اطلاعات ژنتیک و روشهای مداوای جدید را ترکیب میکنند تا کشف و توسعه داروها را متحول کنند- با سرعت و مقیاس بیشتر».

توسط الیور لکلرک و جف اسمیت[2]

نوآوری محصول در قلب زنجیره ارزش صنعت دارویی قرار دارد. چرخههای توسعه و فرایندهای رسوب دانش طولانی و سرمایهبر بهرهبرداری از پتانسیل کامل فناوریهای دیجیتال نوظهور برای تحویل سریعتر، رویکردهای چابکتر برای کشف و همچنین توسعه داروهای جدید را دشوار ساخته است. به هر حال، تحقیق مکنزی نشان میدهد که بلوغ دیجیتال صنعت دارویی از صنایع دیگر عقبتر است.

یک جریان جدیدی در یکی از حوزههای این صنعت در حال شکلگیری است: شرکتهای استارت آپ که پلتفرمهای زیست-مولکولی را در حول شیوههای درمانی مختلف ایجاد میکنند. این پلتفرم حجم گستردهای از داده را در رابطه با ژنتیک بیماریها، از جمله سرطان، مرتب کرده و آن را با پروفایل ژنتیک بیمار و دادههای مرتبط دیگر ترکیب میکند. آنها برای طراحی داروهای جدید بر نقاط کلیدی زنجیره اطلاعات تمرکز میکنند، یعنی جایی که بین DNA و بیمار  ارتباطی وجود دارد. همانند توسعه دهندگان نرم افزار، این پلتفرم درمانهایی را بر اساس توالی DNA و RNA داخل سلولها مهندسی میکند (شکل 1). این تکنیکها کاربردهای مهمی برای درمان بسیاری از بیماریهای خطرناک که در خارج از دسترس رویکردهای درمانی استاندارد هستند، دارند.  آنها میتوانند زنجیره ارزش صنعت را به واسطه افزایش سرعت کشف و توسعه داروها متحول سازند (شکل 2).

در یک نمونه پلتفرم زیست مولکولی، برای یک بیماری که از جهش ژنتیکی در کدهای DNA برای یک آنزیم نشات میگیرد، بیماری را از دادههای پزشکی و ژنتیک مدلسازی میکند تا به یک آنزیم «بهینه» برای اصلاح این جهش دست یابد. پس از آن، یک توالی از مواد ژنتیکی برای درمان بیماریها به همراه ابزاری برای رساندن آنها به سلولهای مورد نظر ایجاد میکند.

 

یک چشم انداز رقابتی

پلتفرمهای زیست مولکولی بهینه پتانسیل لازم برای تسریع مراحل اولیه تحقیق و توسعه را دارند. برای مثال، تنها چند هفته یا چند ماه طول میکشد تا از مفهوم به دارو برسیم، درحالی که در روشهای سنتی آزمون و خطا سالها طول میکشید. این کار با روزمره کردن گامهای کلیدی (مثل آماده سازی دارو برای آزمایشها) و استفاده از عناصر پایهای معمول در طراحی دارو (مثل ابزارهای انتقال دارو) انجام میشود. در پنج سال گذشته، تعدادی از استارت آپها دهها نوع دارو که در آزمایشهای کلینیکی قرار دارند طراحی کردهاند و در برخی موارد داروها تایید نهایی نیز شدهاند. پایگاه اطلاعاتی بزرگ در کنار شیوههای درمانی در شناسایی اهداف درست برای آزمایشهای کلینیکی و قبل از آن کمک میکند. همچنین، فناوریهای دیجیتال کاربردهای سریع، قابل تعویض و سیستماتیک یک پلتفرم داده را ممکن میسازند.

0102

 

 مسیر پیش رو

پلتفرمهای زیست مولکولی با موانعی رو به رو هستند. آنها نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی برای ساخت هستند و تنوع پیچیدگی بیماریهایی که هدف گذاری کردهاند حتی استفاده آنها از سیستمهای اطلاعاتی قدرتمند در فرایند کشف، شگفت آور است. با این حال، به محض این که پلتفرمها بر یک طرح کلید میخورند، سرعت و توانایی آنها برای ورود به بیماریهای مرتبط قدرت خاصی به آنها میدهد. همان طور که مزایای عصر دیجیتال خود را نشان میدهند، هم پیشگامان زیست فناوری و هم شرکتهای بزرگ دارویی خود را برای کسب ظرفیتهای پلتفرمهای زیست مولکولی آماده میکنند. این یک نسخهای برای پیشرفت و تغییر یک صنعت نوآور است.

[1] Fred Gluck

[2] Olivier Leclerc and Jeff Smith

۱۹۱۱

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.