» درباره ما » هیات مدیره

 نام سمت   
سید محمودرضا سجادی   رئیس هیأت مدیره  سید محمودرضا سجادی
حسین قریب نایب رئیس هیأت مدیره   حسین قریب
رامین حاجی خانی  عضو هیأت مدیره  رامین حاجی خانی
امیربهداد سلامی  مدیرعامل امیربهداد سلامی